2500 28th Street - PO Box 57 - Slayton, MN 56172

Casey's General Store (Slayton)