2500 28th Street - PO Box 57 - Slayton, MN 56172

Fulda Mini Storage

(605) 323-5731 615 S Marshall Ave, Fulda, MN56131